CERTIFICATIONS

GMP & HACCP

GMP หรือ Good Manufacturing practice คือ การปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะในการผลิตที่ดี ตามข้อกำหนดสุขลักษณะและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสากล” HACCP ” หรือ Hazard analysis and Critical control point คือ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร GMP & HACCP ได้รับการรับรองจาก Campden & Chorleywood Food Research Association Group จากประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรอง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

 

HALAL

คือ การผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา

 

Certificate of Registration of Premises as an Export Organization

คือ การรับรองโรงงานผลิตสินค้าเกษตรกรเพื่อการส่งออก ได้รับการรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยจะไม่ต้องถูกตรวจสอบการนำเข้าสินค้าจากประเทศดังกล่าว