เรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อ ปี 2515 โดย นาย จั๊กเตี๊ยก แซ่อุง ได้เริ่มทดลองส่งเสริมให้เกษตรกรในอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ทำการเพาะปลูกมะเขือเทศ และรับซื้อผลผลิตนำไปขายให้กับโรงงานปลากระป๋องในเขตกรุงเทพมหานคร

 

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ลดต้นทุนการขนส่ง และเก็บรักษามะเขือเทศให้มีจำหน่ายตลอดทั้งปี   บริษัทจึงได้ลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปมะเขือเทศที่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายในปี พ.ศ. 2521 ใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจแปรรูปมะเขือเทศเป็นน้ำมะเขือเทศเข้มข้นและเป็นโรงงานแปรรูปมะเขือเทศแห่งแรกในประเทศไทย หลังจากที่เริ่มดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปมะเขือเทศ ในปี 2521 เราได้ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตโดยการลงทุนสั่งซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยมาจากต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของซอสมะเขือเทศเข้มข้นในตลาด จากนั้นจนถึงปัจจุบัน

 

ระหว่างการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เราไดัรับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเกษตรในพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหลักที่ให้เราประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันนี้ บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชด้วยระบบ”ตลาดข้อตกลง” ซึ่งมีสมาชิกเกษตรกรกว่า 4,000 ครอบครัว เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง มีวัตถุดิบที่เพียงพอและต้นทุนที่คงที่

 

บริษัท ฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการผลิตและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล  HACCP, GMP , HALAL ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำในการผลิตสินค้า มะเขือเทศ , ผัก และ ผลไม้ เแปรรูปทางการเกษตร เพือรองรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ออสเตเรีย ,สหรัฐอเมริกา,ญี่ปุ่น, ฮ่องกง,สิงค์โปร์ เกาหลี , ไต้หวัน  ฯลฯ  นอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าของเราเอง ซึ่งมีชื่อว่า บัคเลน มีความหมายว่ามะเขือเทศในภาษาอีสาน

 

ปัจจุบัน บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด บริหารโดย นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล